Holmgatan 32
791 71 Falun
+46 (0) 23-79 45 30
hejup@unitedpower.se

Dalarnas Idrottsförbund – Digital kommunikations-strategi

Vi fick i uppdrag av Dalarnas Idrottsförbund (numera RF-SISU Dalarna) att ta fram en långsiktig digital kommunikationsstrategi för att hjälpa organisationen med sin onlinenärvaro. Syftet med strategin var att visa på hur Dalaidrotten skulle arbeta digitalt för att få till en enhetlig kommunikation, att stärka sitt varumärke och förtydliga sitt uppdrag utåt. 

Vi började uppdraget med inläsning och analys av Dalarnas Idrottsförbunds interna dokument (verksamhetsplan, aktivitetsplan, grafisk profil och påverkansplan) för att förstå verksamhetens övergripande mål. Därefter formulerade vi några teser kring hur den digitala strategin skulle kunna stötta verksamhetens påverkansarbete på bästa möjliga sätt, baserat på såväl vår erfarenhet samt research inom området. Nästa steg var ett projektmöte för att ta reda på vilka interna resurser (personal och ev. budget) som fanns tillgängliga och vilka mätverktyg som fanns uppsatta. Vi fick även tillgång till mätverktyg och sociala medie-kanaler för att kunna läsa av hur arbetet hitintills sett ut och vad det resulterat i för att ytterligare underbygga validiteten i vald angreppssätt. 

Vi hade löpande kontakt med ansvariga hos Dalarnas Idrottsförbund under strategiarbetet och avslutade med en presentation och genomgång. 

I den digitala kommunikationsstrategin för Dalarnas Idrottsförbund framgår: 

  1. Vilka digitala kanaler Dalarnas Idrottsförbund ska finnas i
  2. Hur och när Dalarnas Idrottsförbund ska synas och agera i dessa kanaler
  3. Vad närvaron har för primärt syfte och målgrupp i respektive kanal
  4. Hur mätning ska ske baserat på målsättningar

 

Vi tog förutom en digital kommunikationsstrategi även fram en presentation, aktivitetsplan samt hade en utbildning för Dalarnas Idrottsförbunds samtliga idrottskonsulenter kring sociala medier för att säkra deras delaktighet i arbetet. 

Information

Tjänster

Kund

Dalaidrotten

Du vet att ni kan bli bättre. Det är väl därför du är här? Ta hjälp av oss, allt vi gör blir ju så himla fint!